ALGEMENE VOORWAARDEN KAARTVERKOOP SOMMELTJESPOP 2017

(gedeponeerd Kvk nr 37133887, 01 januari 2017)

Artikel 1 – Toepasselijkheid

1.1 Deze algemene Voorwaarden Toegangsbewijzen zijn van toepassing op iedere aanbieding en iedere overeenkomst die tot stand komt tussen de Stichting Sommeltjespop (hierna te noemen: “ Het Festival”) en degene die een toegangsbewijs ter zake een door laatstgenoemde georganiseerd evenement bestelt/koopt (hierna te noemen: “klant”). Deze algemene voorwaarden gelden ook indien deze overeenkomsten tot stand komen via een door het festival voor het betreffende evenement ingeschakeld officiële (voor)verkooporganisatie (hierna te noemen: “(voor)verkoopadres”).

1.2 Onder evenement wordt in deze algemene voorwaarden verstaan (muziek)-uitvoeringen en/of andere manifestaties in de ruimste zin des woords.

1.3 Onder plaats waar het evenement wordt gehouden, wordt in deze algemene voorwaarden verstaan de feitelijke plaats van het evenement evenals alle terreinen, ruimten, velden etc. eromheen, die deel uitmaken van het complex, waarbinnen het evenement plaatsvindt.

1.4 De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.


Artikel 2 – Totstandkoming van de overeenkomst / toegangsbewijzen

2.1 De overeenkomst betreffende het bezoeken van een evenement tussen Het Festival en de Klant komt tot stand op het moment dat de klant een toegangsbewijs voor het evenement bij Het Festival dan wel door een door Het Festival ingeschakeld (voor)verkoopadres bestelt/koopt.

2.2 Een toegangsbewijs kan bestaan uit een door of vanwege Het Festival verstrekt document of een door of vanwege Het Festival verstrekte barcode. De barcode is een unieke code.

2.3 Het toegangsbewijs wordt eenmalig verstrekt en geeft toegang aan één persoon.

2.4 De toegangsbewijzen zijn en blijven eigendom van Het Festival. Het toegangsbewijs geeft de houder recht op bijwonen van het evenement. Alleen de houder van het toegangsbewijs die het toegangsbewijs als eerste toont bij aanvang van het evenement krijgt toegang. Het Festival mag er vanuit gaan dat de houder van dit toegangsbewijs ook de rechthebbende daarop is (de klant is). Het Festival is niet gehouden ten aanzien van geldige toegangsbewijzen nadere controle te verrichten. De klant dient er zelf zorg voor te dragen dat hij de houder wordt en blijft van het door Het Festival dan wel een door Het Festival ingeschakeld (voor)verkoopadres, verstrekt toegangsbewijs.

2.5 Vanaf het moment dat het toegangsbewijs aan de klant ter beschikking is gesteld, rust derhalve op de klant het risico van verlies, diefstal, beschadiging of misbruik van het toegangsbewijs.

2.6 Alleen aangeschaft bij de erkende voorverkoopadressen of bij Het Festival garandeert de geldigheid van het toegangsbewijs. De bewijslast dienaangaande rust op de klant.

2.7 Het toegangsbewijs dat bestaat uit een barcode wordt via elektronische communicatie (e-mail) aan de klant verstrekt. Indien de klant ervoor heeft gekozen het toegangsbewijs op deze wijze te ontvangen dient de klant ervoor zorg te dragen dat dit toegangsbewijs via elektronische communicatie kan worden verstrekt en dat deze op een veilige wijze kan worden verstrekt. Het Festival kan noch de vertrouwelijkheid van het verstrekte toegangsbewijs noch de ontvangst van het toegangsbewijs garanderen.


Artikel 3 – Verbod doorverkoop e.d.

3.1 De klant is gehouden om het toegangsbewijs voor een evenement voor zichzelf te houden en derhalve niet op enigerlei wijze aan derden door te verkopen, ter verkoop aan te bieden of in het kader van commerciële doeleinden te verstrekken.

3.2 De klant is jegens Het Festival gehouden om op geen enkele wijze reclame of enige (andere) vorm van publiciteit te maken in verband met het evenement en ieder onderdeel daarvan.

3.3 De klant die zijn toegangsbewijs om niet en niet in het kader van commerciële doeleinden aan derden ter beschikking stelt is verplicht om de aan hem als klant opgelegde verplichtingen zoals verwoord in voorgaande leden van dit artikel ook op te leggen aan degene aan wie hij het toegangsbewijs ter beschikking stelt en staat er jegens Het Festival voor in dat deze perso(o)n(en) deze verplichtingen nakomen.

3.4 Indien de klant zijn verplichtingen zoals verwoord in de voorgaande leden van dit artikel niet nakomt en/of daarvoor niet in kan staan, is de klant een direct opeisbare boete van Euro 5000,- per overtreding aan Het Festival verschuldigd onverminderd het recht van Het Festival om van de klant bovendien nakoming en/of vergoeding van de geleden of nog te lijden schade te vorderen.


Artikel 4 – Overige verplichtingen van de klant

4.1 De klant is verplicht indien daarom verzocht wordt mee te werken aan fouillering bij bezoek van het evenement.

4.2 De klant dient in het bezit te zijn van een geldig en onbeschadigd toegangsbewijs zowel vóór aanvang als tijdens het evenement en zolang hij zich op de plaats waar het evenement wordt gehouden bevindt. Hij is verplicht om op verzoek van Het Festival van de plaats waar het evenement wordt gehouden, het ordepersoneel en andere bevoegden, zijn toegangsbewijs te tonen.

4.3 De klant is verplicht om op eerste verzoek, zowel tijdens het bezoek van het evenement als bij de bestellen van het toegangsbewijs, zich te identificeren om Het Festival onder meer in staat te stellen te voldoen aan haar wettelijke verplichtingen in het kader van evenementen, waaronder de verplichting van het niet verstrekken van alcohol aan personen met een leeftijd jonger dan 18 jaar.

4.4 Het is verboden foto,-film- en andere opname apparatuur mee te nemen naar de plaats waar het evenement plaatsvindt, of straffe van inbeslagname voor de duur van het evenement.

4.5 Het is verboden glaswerk, plastic flessen, blik, vuurwerk, (vuur)-wapens en/of gevaarlijke voorwerpen, etenswaren in welke verpakking dan ook en/of alcoholhoudende dranken mee te brengen naar de plaats waar het evenement plaatsvindt, op straffe van inbeslagname van deze zaken.

4.6 Registratie van het evenement in welke vorm dan ook, waaronder inbegrepen fotograferen, filmen en het maken van (andere) geluids-, en/of beeldopnamen, is verboden, alsook nadruk van en/of overname uit het programma (-boekje), posters en andere drukwerken. Alle zodanige registraties zullen in beslag worden genomen en zonder meer worden vernietigd.

4.7 Indien de klant na het betreden van de plaats waar het evenement plaatsvindt, deze plaats verlaat, verliest het toegangsbewijs zijn geldigheid.

4.8 De klant is verplicht zich te houden aan de voorschriften en/of aanwijzingen van Het Festival, de exploitanten van de plaats waar het evenement wordt gehouden, het ordepersoneel, de brandweer en andere bevoegden.


Artikel 5 – Rechten van Het Festival

5.1 Bij overtreding door de klant van (één of meer van) de bepalingen zoals genoemd in deze algemene voorwaarden is Het Festival gerechtigd de koop te ontbinden of de klant de (verdere) toegang tot het evenement te weigeren zonder dat de klant recht heeft op restitutie van het bedrag dat hij voor het toegangsbewijs (waaronder inbegrepen servicekosten) aan Het Festival, al dan niet via een (voor)verkoopadres, heeft voldaan.

5.2 Het Festival behoudt zich het recht voor de klant de (verdere) toegang tot het evenement te ontzeggen of van de plaats waar het evenement plaatsvindt te verwijderen indien Het Festival dit redelijkerwijs nodig acht ter handhaving van de rust en orde tijdens het evenement.

5.3 Indien aannemelijk is dat er sprake is van een vervalsing van het toegangsbewijs is Het Festival gerechtigd de houder van dit toegangsbewijs de (verdere) toegang tot het evenement te weigeren, zonder dat de klant c.q. deze houder aanspraak kan maken op enige schade die hij hierdoor lijdt.

5.4 De artiest of (als de artiest daarom verzoekt) Het Festival is gerechtigd beeld- en/of geluidsopname te (laten) maken. Personen die in de opnamen kunnen voorkomen kunnen geen recht doen gelden op enige vergoeding.


Artikel 6 – Overmacht

6.1 Ingeval van overmacht in de ruimste zin des woords, waaronder in dit verband mede begrepen ziekte en/of afzeggingen van de artiest(en), stakingen, brand, slechte weersomstandigheden etcetera heeft Het Festival het recht het evenement te verschuiven naar een latere datum of het evenement te annuleren.

6.2 Indien het evenement als gevolg van of in verband met overmacht door Het Festival definitief wordt geannuleerd, zal Het Festival niet verplicht zijn aan de klant de vergoeding te restitueren welke vermeldt staat op het toegangsbewijs, ongeacht welke prijs de klant voor het toegangsbewijs heeft betaald. Tevens kan de klant geen aanspraak maken op (meer) kosten gemaakt verband houdende met het bezoek aan Het Festival, zoals bijvoorbeeld; bootkosten, verblijfskosten en overnachtingskosten.

6.3 Indien het evenement als gevolg van of in verband met overmacht door Het Festival wordt verschoven naar een andere datum blijft het toegangsbewijs geldig voor de nieuwe datum waarop het evenement zal plaatsvinden. Mocht de klant het evenement op de nieuwe datum niet kunnen of willen bezoeken dan is hij gerechtigd zijn toegangsbewijs in te leveren bij een(voor)verkoopadres tegen restitutie van de vergoeding welke op het toegangsbewijs is vermeld, ongeacht welke prijs de klant voor het toegangsbewijs heeft betaald. Deze restitutie zal alleen plaatsvinden indien de klant tijdig een geldig en onbeschadigd toegangsbewijs aan het (voor)verkoop overlegt. Indien het evenement verplaatst is naar een latere datum kan de klant geen aanspraak maken op restitutie van de voorgenoemde vergoeding als hij het betreffende toegangsbewijs niet heeft ingeleverd bij het (voor)verkoopadres binnen vier weken na de verplaatste datum waarop het evenement plaatsvindt. Indien het evenement is verplaatst naar een eerdere datum dan vermeld op het toegangsbewijs vervalt het recht van de klant op teruggave van de vergoeding als hij zijn toegangsbewijs niet binnen vier weken na de (oude) datum zoals vermeld op het toegangsbewijs, inlevert bij een (voor)verkoopadres. Servicekosten of overige schade zullen nimmer worden vergoed. Ook kan de klant geen aanspraak maken op (vervangende) toegang tot een ander evenement.


Artikel 7 - Aansprakelijkheid Festival

7.1 Het Festival is aansprakelijk voor directe schade die de klant lijdt en die rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van een aan Het Festival toe te rekenen tekortkoming. Voor vergoeding komt echter alleen in aanmerking die schade waartegen Het Festival is verzekerd en die door de verzekeraar wordt vergoed. Niet voor schade in aanmerking komt: a) gevolgschade; b) immateriële schade; c) schade veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van hulppersonen van Het Festival

7.2 Het betreden van de plaats waar het evenement plaatsvindt en het bijwonen van het evenement, geschiedt door de klant voor eigen risico, in die zin dat Het Festival geen enkele aansprakelijkheid aanvaardt voor de schade ontstaan door genoemd betreden of bijwonen zoals bijvoorbeeld gehoor-, gezichts- en andere lichamelijke stoornissen.

7.3 Het Festival zal ernaar streven dat het programma zoveel mogelijk volgens het aangekondigd tijdschema zal worden uitgevoerd. Zij is echter niet aansprakelijk voor afwijkingen daarin en voor de (eventuele) schade welke daardoor voor de klant en/of derden mocht ontstaan.

7.4 Het Festival is voorts niet aansprakelijk voor de inhoud en wijze van uitvoeren van het programma van et evenement, waaronder uitdrukkelijk begrepen de lengte van het programma.

7.5 Het Festival is ook niet aansprakelijk voor schade van de klant die is, ontstaan door verlies of beschadiging van het toegangsbewijs.


Artikel 8 – Persoonsgegevens

8.1 Het Festival verwerkt persoonsgegevens van klanten en bezoekers van haar website in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens.


Artikel 9 - Slotbepalingen

9.1 Op deze algemene voorwaarden en op iedere overeenkomst die tussen klant en Het Festival bestaat is Nederlands recht van toepassing.

9.2 Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst tussen Het Festival en de klant of enige overeenkomst die daar het gevolg mocht zijn, zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter. Het Festival is te allen tijde bevoegd een andere wettelijk bevoegde rechter aan te wijzen.